Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Art 1. Inschrijving

1. Inschrijving voor INTER ACADEMY CAMP NEDERLAND kan alleen gebeuren door middel van het inschrijvingsformulier op de website in te vullen en de effectieve betaling van het inschrijvingsgeld.

2. De deelnemer gaat, door zich in te schrijven, akkoord met de algemene voorwaarden en het daarin opgenomen huisreglement.

3. De organisatie van het INTER ACADEMY CAMP NEDERLAND bepaalt welke inschrijvingen ze wel of niet accepteren zonder dat ze hiervoor een reden moeten opgeven.

4. Bij een te weinig aantal inschrijvingen kan de organisatie altijd beslissen om een stage of een sessie te annuleren. Het reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt dan gewoon teruggestort.

Art 2. Betalingsvoorwaarden

1. Bij de inschrijving ontvangt de deelnemer meer informatie over de betalingsvoorwaarden en wijze van betaling.

2. Van zodra het inschrijvingsgeld wordt ontvangen, krijgt de deelnemer via mail een bevestiging gestuurd met daarbij nog een korte opsomming van de regels waaraan de deelnemer van INTER ACADEMY CAMP NEDERLAND zich dienen te houden tijdens de stage.

Art 3. Annulatie

1. Door het inschrijvingsformulier door te sturen, schrijft de afzender zich definitief in voor INTER ACADEMY CAMP NEDERLAND en is een volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld niet meer mogelijk.

2. Bij annulatie voor 1 mei 2019 rekent de organisatie €75,- administratiekosten aan. Bij een latere annulatie wordt er geen terugbetaling meer verricht.

3. Indien er minder dan 14 dagen voor een stage een annulatie van de stage wordt doorgegeven wegens ziekte of blessure, die ontstaan is voor de stage, en waarbij de duurtijd van de fysieke​ werkonbekwaamheid langer duurt dan 6 juli 2019 dient de ingeschreven persoon een geldig doktersattest aan de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP NEDERLAND voor te leggen. Alleen dan kan de helft van het totale inschrijvingsgeld gerecupereerd worden. Is dit niet mogelijk, is er geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld mogelijk.

4. In geval van ziekte/blessure die tijdens de stage is ontstaan, wordt er niets teruggestort.

5. Er is geen mogelijkheid om een terugbetaling te bekomen van het inschrijvingsgeld bij afwezigheid van een activiteit en zal evenmin het bestelde materiaal nog toekomen aan de deelnemer.

6. Bij een annulatie van een activiteit is het niet mogelijk om een andere speler de plaats te laten innemen van de speler die heeft geannuleerd, daar het gekozen pakket van elke deelnemer gepersonaliseerd is.

Art 4. Aansprakelijkheid

De organisatie van het INTER ACADEMY CAMP NEDERLAND kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies/diefstal, materiële schade en blessures.

Art 5. Gedragscode Spelers

1. Spelers moeten tenminste 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn om dan stipt op het begin uur van de training op het veld te staan.

2. Deelnemers zijn verplicht om dagelijks in INTER ACADEMY-trainingstenue te komen trainen dat bij aanvang van de stage door de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP NEDERLAND ter beschikking wordt gesteld conform het gekozen. Spelers zonder geldige INTER ACADEMY-trainingstenue mogen niet mee trainen. Het is niet voor niets een INTER ACADEMY CAMP. Ontbrekende trainingskledij kan NIET worden bijbesteld.

3. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen trainingskledij en bal. Zorg er dus voor dat alle kledingstukken en bal van intialen of naam voorzien zijn.

4. Voetbalschoenen met ijzeren studs worden niet toegelaten, trouwens wij trainen op kunstgras. Indien een speler geen andere schoenen bij zich heeft, dan mag hij niet meetrainen.

5. Spelers behandelen het materiaal (ballen, potjes, goals, ...) van de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP NEDERLAND met respect. Indien het materiaal moedwillig wordt beschadigd, zal de deelnemer gehouden zijn de schade te vergoeden.

6. De deelnemers zorgen ervoor dat de kleedkamers steeds ordelijk en proper worden achtergelaten. Elke dag zal daartoe een verantwoordelijke per leeftijdsgroep per kleedkamer worden aangewezen door de begeleiders.

7. Spelers hanteren een positieve houding tegenover elkaar en tegenover het trainersteam.

Art 6. Aflassen wegens weersomstandigheden

De organisatie van het INTER ACADEMY CAMP NEDERLAND behoudt het recht om een training af te lassen wegens weersomstandigheden, evenwel zal een passende activiteit worden ingelast.

Art 7. Foto’s en videomateriaal

De organisatie van het INTER ACADEMY CAMP NEDERLAND behoudt het recht om foto- en beeldmateriaal van de trainingen, voetbalkampen en events te publiceren. Door de inschrijving verklaren de deelnemers en hun ouders zich uitdrukkelijk akkoord dat de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP NEDERLAND deze foto’s en video’s mogen gebruiken en verspreiden uitsluitend ter promotie van hun eigen doeleinden.
Tijdens de stage worden er foto’s en beeldopnamen gemaakt ten behoeve van promotiemateriaal zowel in de reële als in de virtuele wereld, mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van dit beeldmateriaal, verzoeken wij u uitdrukkelijk dit te vermelden in de daartoe voorziene kader ‘opmerkingen‘ onderaan de website en dit ten laatste 14 dagen voor de aanvang van de stage.

Art 8. Data

De data die aan de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP NEDERLAND wordt toevertrouwd bij de inschrijving, mag door de organisatie gebruikt worden voor promotionele en commerciële doeleinden.

Art 9. Dieet/Allergie/Medicijnengebruik

Volg je een speciaal dieet of heb je bepaalde allergieën? Vul op het inschrijvingsformulier wel alles in wat je weet over het dieet en/of allergie. Loopt er tijdens de stage iets mis doordat u ons dit niet meegedeeld heeft, dan is dit op eigen verantwoordelijkheid. Indien een deelnemer medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld, dient u deze bij aanvang van de kampweek af te geven aan de begeleiders samen met een duidelijk doseringsschema. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgeven zijn wij niet verantwoordelijk.

Art 10. Gevonden Voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van de stage door de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP NEDERLAND nog drie weken door de organisatie bewaard. Indien de eigenaar bekend is, zal die hiervan op de hoogte worden gebracht. U kan deze afhalen in de burelen van de organisatie. Na het verstrijken van deze periode is de organisatie gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

Art 11. Huishoudelijk Reglement

1. Uitgangspunt
We zijn op het INTER ACADEMY CAMP, bijgevolg zijn deelnemers verplicht om dagelijks in het INTER ACADEMY-trainingstenue te komen trainen. Spelers zonder geldige INTER ACADEMY-trainingstenue mogen niet mee trainen. Ontbrekende trainingskledij kan NIET worden bijbesteld na 1 mei 2019.
We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn : de winnaar is degene die ook kan omgaan met verlies.
We hebben altijd respect voor medesporters - begeleiders - trainers – lesgevers - afgevaardigden.
We aanvaarden de ander zoals hij/zij is en discrimineren niet op gebied van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties en dergelijke.
We schelden, treiteren, pesten en roddelen niet.
We maken ons niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruiken geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld.
We blijven van elkanders spullen af, we houden de te gebruiken sportinfrastructuur en zijn omgeving proper.
Sport is er voor iedereen, niet enkel en alleen voor uitblinkers.

2. Stiptheid
Je ben minstens 15 min ter plaatse voor de aanvang van de stage.
Een trainer heeft het recht je de toegang tot de training te ontzeggen indien deze reeds is begonnen.
Bij elke afwezigheid verwittig je de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP ANTWERP.
Wie meerdere dagen zonder geldige reden niet aanwezig is, kan geschrapt worden voor verdere deelname aan de stage.

3. Het gebruik van verbaal geweld (schelden), pesten of het uiten van bedreigingen
Dit alles wordt niet getolereerd.
De trainers krijgen de instructie hier scherp op toe te zien.
Naar inzicht van de trainer, kan in geval van overtreding hiervan, met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van een deelnemer uit het sportcomplex tijdens een training.
Tijdens een stage kan de trainer in samenspraak de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP NEDERLAND , een deelnemer de toegang tot de stage voor 1 of meerdere dagen weigeren en zelf met onmiddellijke ingang de stage verlaten nadat de ouders hiervan verwittigd worden.

4. Het gebruik van lichamelijk geweld
Gebruik van lichamelijk geweld is vaak ook een overtreding van de wet, hiervoor geldt hetzelfde als bij alle overige zaken die bij wet verboden zijn: ( wapens, drugs, vuurwerk). Er wordt aangifte gedaan bij de politie.
De trainers krijgen de instructie hier scherp op toe te zien.
Naar inzicht van de trainer kan in geval van overtreding hiervan met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van de deelnemer uit het sportcomplex, tijdens een training of wedstrijd.
Tijdens de stage kan de trainer in samenspraak de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP NEDERLAND een deelnemer de toegang tot de stage voor 1 of meerdere dagen te weigeren en zelf met onmiddellijke ingang te stage te verlaten nadat de ouders hiervan verwittigd worden.

5. Het gebruik van alcoholische dranken, doping en drugs
Dit wordt niet getolereerd.
De trainers krijgen de instructie hier scherp op toe te zien.
Naar inzicht van de trainer kan in geval van overtreding hiervan met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van een deelnemer uit het sportcomplex tijdens een training.
Tijdens een stage kan de trainer in samenspraak de organisatie van het INTER ACADEMY CAMP NEDERLAND een deelnemer de toegang tot de stage voor 1 of meerdere dagen te weigeren en zelf met onmiddellijke ingang te stage te verlaten nadat de ouders hiervan verwittigd worden.